Envíos Gratis  en pedidos superiores a 60€ (sólo península)

Política de privacidade

De EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. Entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, polo que, a continuación, presentamos a nosa Política de privacidade, para que en todo momento estea debidamente informado sobre como recollemos e tratamos con seguridade os datos que nos proporcione.
Os seus datos serán tratados de acordo coa lexislación vixente e, especificamente, de conformidade co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais. e a libre circulación destes datos. Tamén en relación coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais.
Unha lectura atenta da nosa Política de privacidade proporcionaralle a información necesaria para saber que destino lle daremos aos datos que nos proporciona.

1 QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?

Se vostede ou unha persoa autorizada nos proporcionou os seus datos, informarémoslle que EMBUTIDOS LALINENSE, S.L., con CIF: ESB36020998 é o responsable do seu tratamento. Estes datos serán tratados de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

É posible que haxa outras persoas encargadas dos tratamentos que levamos a cabo, nese caso sempre informaremos de quen é o responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus datos de identificación.

De EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. Comprometémonos a cumprir a obriga de segredo dos datos persoais e o seu deber de conservalos. Para iso, adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado segundo o establecido no Regulamento.

2 ONDE INFORMAMOS?

De EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. Informámolo a través do sitio web www.embutidoslalinense.com na sección correspondente á política de privacidade. Máis información en "Aviso legal".

3 QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

Os datos persoais que procesamos son:

 • Os que vostede nos decide proporcionar voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que mantén connosco.
 • A información correspondente á súa propia navegación no caso dos servizos en liña (enderezo IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (pode ver a nosa Política de cookies na web).
 • Aquela información dispoñible en fontes accesibles ao público, ás que podemos acceder lexitimamente.
 • Os datos derivados da relación contractual ou precontractual que mantén connosco, incluída a súa imaxe, informándolle sempre neste caso da posibilidade de capturar a súa imaxe.
 • Os que terceiros nos proporcionan sobre vostede, existindo unha base lexítima ou obtido o seu consentimento.
 • Os datos de terceiros que nos facilite, previa autorización do terceiro en cuestión.

4 COMO TRATAMOS OS DATOS?

En EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. Sempre tratamos os teus datos persoais cumprindo estritamente a lexislación vixente. Ademais, informámoslle que temos as medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, garantindo así que só accederán as persoas que teñan autorización, que as manteremos intactas, evitando calquera perda intencionada ou accidental e reforzamos os sistemas e servizos de procesamento de datos.

As operacións, procedementos e procedementos técnicos que realizamos de xeito automatizado ou non e que permiten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos persoais, considéranse o tratamento de datos persoais.

5 CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base para a lexitimidade do tratamento de datos persoais será a resultante da relación contractual ou precontractual, a relación laboral ou calquera outra que sexa necesaria para o tratamento de datos, como o consentimento expreso.

6 COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

De conformidade co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico e na Directiva 2002/58 / CE, informámoslle que pode recibir comunicacións e información de natureza comercial a través desta sistema de comunicación electrónica (correos electrónicos, mensaxes de resposta automática de formularios e outros sistemas de comunicación) cando nos deu o seu consentimento ou se trate de comunicación. Comunicacións comerciais referidas a produtos ou servizos similares aos proporcionados previamente polo responsable do tratamento dos seus datos.

No caso de que non desexe recibir comunicacións e información desta natureza, pódenos notificar por este mesmo medio indicando no asunto "BAIXAS COMUNICACIÓNS COMERCIAIS" para que os seus datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos. A súa solicitude activarase nun prazo de 1 mes desde a súa presentación. No caso de que non recibamos unha resposta expresa, entenderemos que acepta e autoriza á nosa entidade a seguir realizando as mencionadas comunicacións.

No caso de recibir estas comunicacións por estes medios, informámoslle que as mensaxes están dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é o destinatario previsto, notificámoslle que a lexislación vixente prohibe o uso, divulgación e / ou copia non autorizados.

7 CANTO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?

Os datos persoais relacionados con persoas físicas que EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. recollemos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa eliminación. Así mesmo, conservaranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en todo caso os prazos legais de conservación. Despois deste período, os datos persoais eliminaranse de todos os sistemas EMBUTIDOS LALINENSE, S.L ..

8 COMUNICARANSE OS SEUS DATOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, excepto os xa informados, que non sexan consecuencia dunha obriga legal. Se a petición da Administración pública ou das institucións autónomas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, solicítanse os seus datos, estes serán transmitidos.

Se hai unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos previamente previstos, informaráselle previamente para que, se é o caso, nos dea o seu consentimento.

Pero para organizarnos correctamente, temos boas operacións e procedementos que garantan unha boa xestión, de EMBUTIDOS LALINENSE, S.L. Pode ser necesario contratar os servizos de asesores, profesionais ou outras compañías de servizos para tratar os datos segundo as nosas instrucións.

Este tratamento en nome de terceiros regúlase nun contrato que consiste por escrito ou doutro xeito admitido legalmente e que permite demostrar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o responsable do tratamento tratará os datos de acordo coas nosas instrucións e non as aplicará ou usará para outro propósito que o indicado no devandito contrato, nin as comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

9 CALES SON OS SEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos concédelle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquera consentimento dado anteriormente.
 • Dereito de acceso: saber que tipo de datos se están procesando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: poder solicitar a modificación dos datos inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: para poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que se están procesando.
 • Dereito a limitar o tratamento nos casos que considere non necesarios.
 • Dereito de cancelación: solicita o cesamento do tratamento de datos e a súa eliminación cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Se desexa máis información sobre o tratamento dos seus datos, rectifique os inexactos, opóñase e / ou limite calquera tratamento que considere que non é necesario ou solicite a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode poñerse en contacto por escrito con EMBUTIDOS LALINENSE, SL en Lg Agruchave nº 14-16 ,, 36500 - Lalín (Pontevedra) ou por correo electrónico a administracion@embutidoslalinense.com .

 • A devandita comunicación debe reflectir a seguinte información: nome e apelidos do usuario, a solicitude de solicitude, o enderezo e os datos xustificativos.
 • O exercicio dos dereitos debe ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poden ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do representante autorizado. Neste caso, deberá achegarse a documentación que acredite esta representación do interesado.

Así mesmo, queremos informarlle que pode retirar o consentimento prestado sen afectar a legalidade do tratamento xa realizado, enviando a súa solicitude ao mesmo enderezo indicado no parágrafo anterior. Neste caso, debes acompañar a túa solicitude, unha copia do teu DNI ou documento que acredite a túa identidade.

Recordarlle tamén que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se considera vulnerados os seus dereitos de Protección de Datos C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- Correo electrónico: citizen@agpd.es

10 CAL É O PROPÓSITO E A BASE DA LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS E CANTO TEMPO SERÁN MANTENIDOS?

Detallamos a continuación os propósitos do tratamento de datos realizado por algúns ou todos os xestores de tratamento mencionados anteriormente.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE DA LEXITIMACIÓNPRAZO DE CONSERVACIÓN
Xestión laboral Xestión de persoal para formalizar un contrato de traballo, control de ficheiros, xestión de nóminas Relación contractual A 5 ​​anos do remate do contrato
Xestión fiscal e contable Tratamento necesario para o cumprimento das obrigas tributarias e contables Relación contractual Obriga legal para o responsable Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros A 5 ​​anos do remate do contrato. O tempo necesario para responder ás obrigacións legais
Xestión de contactos Procesamento de datos para manter as comunicacións cos interesados ​​ Relación contractual Intereses lexítimos predominantes do responsable ou de terceiros Consentimento expreso do interesado 5 anos desde a finalización do contrato Ata a cancelación e / ou oposición do propietario Ata a pertinente perda de uso
Prevención de riscos laborais Cumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde Relación contractual Obriga legal do responsable Ata o final da relación contractual O prazo legalmente establecido pola normativa específica
Videovixilancia Captura de imaxes polo sistema de videovixilancia e / ou sistema de alarma con captura de imaxe, para protexer os activos da entidade Intereses lexítimos predominantes do controlador ou de terceiros 1 mes
Xestión de candidatos a un posto de traballo Selección de persoal e provisión de postos de traballo a través da xestión do currículo, entrevistas persoais e probas de avaliación Intereses vitais do interesado ou doutras persoas Consentimento expreso do interesado Máximo 1 ano
Comunicación informativa e notificacións Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade Intereses lexítimos predominantes do responsable ou de terceiros Consentimento expreso do interesado Ata a cancelación e / ou oposición do propietario
Xestión multimedia Tratamento de imaxes e / ou vídeos para a súa difusión nos medios e redes sociais e promoción de actividades Consentimento expreso da parte interesada Ata a cancelación e / ou oposición do propietario Ata a pertinente perda de uso
Xestión de clientes Procesamento dos datos necesarios para manter a relación comercial / contractual cos clientes, facturación, servizo posvenda, envío de promocións e publicidade e fidelización. Relación contractual Relación comercial 5 anos desde a finalización do contrato O prazo legalmente establecido pola normativa específica
Envío de publicidade Envío de información comercial, notificacións sobre actos e eventos de interese, ofertas, información sobre produtos e servizos, a clientes e / ou clientes potenciais. Consentimento expreso da parte interesada Ata a cancelación e / ou oposición do propietario Ata a pertinente perda de uso
Comercio electrónico Preparación e xestión de pedidos e compras realizadas a través de plataformas web. Relación contractual Relación comercial 5 anos desde a finalización do contrato O prazo legalmente establecido pola normativa específica
Control laboral Control de asistencia dos empregados no posto de traballo (vacacións, ausencias, rexistro de xornada) Relación contractual Obriga legal para o responsable Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros Ata o final da relación contractual
Xestión de provedores Análise, valoración, contratación, xestión de pedidos e xestión de pagamentos de provedores Relación contractual 5 anos desde a finalización do contrato O prazo legalmente establecido pola normativa específica
Xestión da rastrexabilidade dos alimentos Realización e seguimento dos envíos, así como identificación dos traballadores necesarios para garantir a trazabilidade dos produtos desde a fabricación ata o cliente final Intereses vitais do interesado ou doutras persoas Obrigación legal para o responsable Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou terceiros. O termo legalmente establecido pola normativa específica
Xestión do tacógrafo Tratamento dos datos dos transportistas, así como das rutas realizadas. Relación contractual Obriga legal do responsable Ata a pertinente perda do seu uso

Suscríbete a nuestra newsletter